Open Close

Samsø skal have en opdateret kernefortælling

Energiakademiet bliver ofte spurgt af lokale ildsjæle om vi kan hjælpe til med gode råd på mangt og meget i forhold til fonde og skrivning af ansøgninger.

Energiakademiet oplever en stærk underskov af ildsjæle, som alle sidder og knokler på at rejse penge til nye fælleskabsprojekter. Samsø Energiakademi læser gerne ansøgningerne igennem. Her ser vi at de 8 ud af 10 gange som regel starter med introen“Samsø – Danmarks energi Ø.” Kernefortællingen virker! Et af succeskriterierne er at den anvendes af rigtig

mange og at den ikke kan ejes af en forening, et firma eller for den sags skyld en regering.

Sætningen i kursiv i det øvre afsnit bliver anvendt i mange sammenhænge og til mange sammenkomster, fordi det stadigvæk er en helt utrolig historie og en samlet mængde af modige handlinger, som vi alle på Samsø har undergået og undergår.

På Energiakademiet siger vi at den sætning “Samsø Dan- marks energi Ø” er begyndelsen til vores fælles kernefortælling om Samsø og os der er HER. Begyndelsen og sætningen kan og skal bare ikke stå helt alene.

Der skal mere kød på og vi skal skære ind til benet, og jo mere vi alle gør og siger det samme, kommer det over tid måske til at blive ta- get for en selvfølge. Vi på Samsø synes måske ikke det er så fantastisk længere. MEN det syntes omverdenen!

Derfor er Energiakademi- ets kommunikationsafde- lingigangmedatseog undersøge, hvilke opfattelser af kernefortællingen, der anvendes og af hvem. Vi har haft 2 hjemmesider på 20 år og er nu nødt til at gå i gang med en gevaldig oprydning og forenkling, så derfor koger og syder det i kommunikationsafdelingen, som er bemandet med både nye og gamle kendinge. Vi er alle i fuld gang med udviklingen af Energiakademiets hjemmeside, som skal afspejle den justerede kernefortælling.

Ikke nogen helt enkel opgave, men der er masser af gode tiltag og projekter at fortælle om. Kernefortællinger skal ofte justeres og optimeres. Energiakademiet øn- sker at vi på Samsø kan dele og handle sammen med dig/jer i en åben proces, som kan give et troværdigt billede både ind og udad til. Energiakademiet vil arbejde med opbygningen af den nye hjemmeside i de næste 3 kvartaler. Vi vil invitere til små og store møder, og vi vil hoppe naivt ind i folkedybet på Samsø og se om vi kan bunde i kernefortællingens forandring. Energiakademiet er i dag nødt til at kigge kritisk på Samsøs kernefortælling, da mange af handlingerne i og omkring Øens status som Danmarks energi Ø er i for- andring.

Et eksempel er ejerskabet af de 11 landmøller, hvor 4 af dem nu er solgt. hvad gør det ved vores opfattelse, og hvad fortæller vi? Havmøllerne er komme sik- kert på plads igen. Vi ken- der endnu ikke møllernes fremtid i forhold vedlige- hold og det at drive en offshore vindmøllepark på benhårde markeds- vilkår. Bliver biogasanlægget byg- get og er der forandringer i processen? Hvad er status i kernefortællingen? Hvordan spiller den cirku-

lære bioøkonomi ind i fossilfri Ø 2030 og hvilke tiltag fremmer kommunikationen af dette projekt?

Vi er ikke længere en hel Ø der kan fortælle verden at vi ejer alle vores egne energi- anlæg, og for ikke at miste troværdighed skal forandringerne forankres i den fælles, justerede kernefor- tælling.

På Energiakademiets nye hjemmeside vil vi forsøge os med nye fortællinger, som uddyber hvad der har forårsaget foran- dringerne.

Arbejdet med kernefortæl- lingen er ikke en kommunikationsstrategi men mere en proces og en periode, som indeholder en per- lerække af møder og sammenkomster om hvad indholdet af samarbejder på tværs af brancher betyder for Samsø.

Nogle spørgsmål til dig/jer og til justeringen af Energi- akademiets kernefortælling kunne være: Hvem ved hvor Samsø sammen læg- ger de næste afgørende akti- viteter, som fremmer Sam- sø og øens beboere? Hvordan og hvad skal der til for at vi finder sammen og bliver klogere på den større ambition i forhold til Samsø som fossilfri ø 2030? Hvilke nye spørgsmål, in- spiration og erfaringer skal

der til for at kernefortællin- gen kalder på flest mulige? Hvordan håndterer vi usik- kerheder og kritik, som er fremmende for sagen? Hvordan kan vi i fællesskab pege på opdagelsen af at ha- ve forskellige interesser på vejen til en justering af kernefortællingen? Energiakademiet ved at om- verdenen tænker og mærker at vi på Samsø er langt mere end hvad den enkelte per- son tænker og tror.

Den nye kernefortælling skal afspejles i alle Energia- kademiets oplæg, papirma- terialer og på vores digitale platforme. Vi drømmer om at dette kan balanceres på både det helt nære, lokale plan, og i det store, globale community. Hvis vi sam- men kan det, har processer- ne og vejen dertil et stort po- tentiale for succes. Energiakademiets nu- værende hjemmeside fik et helt nyt design og logo for mere end 8 år siden, og hjemmesiden er nu blevet tung og forældet af alt det arbejde vi producerer på Energiakademiet.

Vi skal i gang med at analysere hvad hjemmesiden er vokset af og i hvilket om- fang, der skal beskæres og strammes op. Derfor øn- sker vi bl.a. at give hjemme- siden et løft og en omstruk- turering, så den bedst mu- ligt passer til vores nu- værende aktiviteter og til de behov målgruppen efter- spørger.

Ambitionen er stor og vi håber på jeres opbakning.